top of page
Tid för hypnos

INTERNATIONAL HYPNOTISTS GUILD

VÅRA STADGAR

STADGAR

INTERNATIONAL HYPNOTISTS GUILD

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är International Hypnotists Guild.
 

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att förmedla kunskap om hypnos i alla dess former, samt främja hypnosens rykte.

Föreningen skall vara en samlingsplats där vetenskap, forskning, religion, psykologi, medicin, folktro, underhållning och mental träning, samt andra områden där hypnos används, kan mötas.

Föreningen skall fullgöra sitt syfte genom att:

–  tillhandahålla etiska riktlinjer.
–  bedriva och/eller understödja forskning
–  hjälpa till att verifiera och certifiera befintliga kunskaper
–  bedriva utbildning inom hypnos och relaterade områden
–  informera om aktuell lagstiftning gällande hypnosrelaterad verksamhet
–  samla och sprida objektiv och fördomsfri information via föreningens hemsida, nyhetsbrev och annan adekvat media.

 • agera språkrör gentemot press och allmänhet

 • vara ett öppet och fördomsfritt forum för diskussioner

–  främja utbredning och utveckling av hantverket hypnos genom mentorskap och andra vägledande metoder
–  bidra till ökat intresse av hypnos genom olika aktiviteter

 • arbeta för att upprätthålla kvalitetssäkring av aktiva medlemmar

 • verka som positiv inspiration och ambassadör för hypnos genom sina medlemmar och aktiviteter

 • stå till förfogande i egenskap av ombud för konsumenter av hypnosrelaterade tjänster.
   

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
 

§ 4 Medlemsskap

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som vill verka för föreningens målsättning och som förpliktar sig att aktivt följa föreningens stadgar och etiska regler.

Det skall finnas två nivåer av medlemskap; intresserad och aktiv utövare.

Föreningens styrelse kan även bevilja hedersmedlemskap.
 

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem skall erlägga den medlemsavgift som årligen fastställs av stämman på årsmötet. Hedersmedlem är undantagen.
 

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med det antal suppleanter arbetssituationen kräver.

Styrelsen konstituerar sig själva och utser ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid förhinder inträder suppleant i ledamots ställe. Avgår ledamot före mandattidens slut, inträder suppleant i dennes ställe fram till nästkommande ordinarie årsmöte.
 

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen samt handhar dess angelägenheter. Styrelsen fattar beslut å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivits i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa stämmans beslut, förvalta föreningens ekonomi, föra räkenskaper samt avlämna årsredovisning till årsmötet.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den röst ordföranden biträder, likväl sker avgörandet vid val genom dragning.

I styrelsen skall helst två av föreningens grundare sitta. I annat fall i föreningens historik och kunskapsområde erfarenhetsmässigt jämförbara som årsstämman röstar fram eller som styrelsen utser inom sig.

Föreningens firmatecknare utses inom styrelsen.
 

§ 8 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till utnämnd föreningsrevisor senast den första mars.
 

§ 9 Revisorer

Styrelsen utser inte revisor. Revision skall ske årligen och granskas samt revideras av lämplig person. Revisionsberättelsen skall vara avgiven senast den första april.
 

§ 10 Årsmöte

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan innevarande års utgång på den tid och plats styrelsen beslutar.

Kallelse till stämman skall skriftligen avsändas till samtliga medlemmar senast en månad före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.

Dagordning
På ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Stämmans öppnande

 2. Godkännande av dagordning

 3. Val av stämmoordförande och sekreterare

 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 6. Fastställande av röstlängd

 7. Föredragning av:

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Föredragning av revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjuta frågor samt av föreningsmedlem inom rätt tid anmält ärende

18. Övriga frågor

19. Stämman avslutande

Beslut i frågor av angelägen ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte angivits i kallelsen till stämman.
 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte utlyses när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. I begäran skall det tydligt framgå vilket eller vilka ärenden medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmötet skall utöver ärenden enligt punkt 1 – 6 ovan endast förekomma de ärende för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
 

§ 12 Rösträtt

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.  Närvaro kan dock vid önskan ske genom Skype, telefon eller därmed jämförbar teknik. Formen för möjlighet till digital närvaro fastställs av styrelsen före kallelse till årsmöte.

Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtagande gentemot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
 

§ 13 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning enligt begäran äger rum. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den röst ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom dragning.

Ledamot av styrelsen får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, eljest vid val av revisor.

Stämman är beslutsför med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar. Rösträtt har den som varit medlem i föreningen i minst tre månader innan årsmötet.
 

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av nästkommande årsmöte samt ett extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag på ändring av stadgarna får föreslås av såväl medlem som styrelse.
 

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och erkänns därmed omedelbart utträde ur föreningen.
 

§ 16 Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen om den underlåtit att betala beslutade avgifter,

motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot de etiska reglerna eller på annat sätt uppsåtligen skadat föreningens intressen eller rykte.

Fråga om uteslutning kan avgöras när medlem delgivits de omständigheter som föranlett uteslutningen. Beslutet får fattas när medlemmen givits tillfälle att yttra sig inom minst 14 dagar. I beslutet skall skäl för uteslutningen redovisas. Beslutet ska vara berörd tillhanda inom 14 dagar efter fattat beslut.
 

§ 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid ordinarie årsmöte och vid ett extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till Läkare utan Gränser, Peaceful Heart Network eller likvärdig ideell verksamhet i IHG’s anda.

Beslut om föreningens upplösning skall därefter sändas till skattekontoret för avregistrering med bifogat årsprotokoll där beslutet noterats.

bottom of page