top of page
Sök

Etiska Regler för medlemmar i IHG

Hypnos är ett kraftfullt, meningsfullt och enkelt verktyg med otrolig potential - Vi vill försäkra oss om att människor förstår detta!

IHGs mål är att säkerställa varje persons förtroende för alla aspekter och situationer som involverar hypnos.

Vi arbetar aktivt för ett etiskt förhållningssätt där alla involverade parters bästa alltid står i centrum.

Medlemmar av IHG har att följa dessa regler

1. Säkerhet framför allt

Säkerhet för alla involverade parter sätts alltid i första rummet, oavsett om det gäller underhållning, terapi, coaching eller annan form av hypnotisk verksamhet. Detta innebär:

- Att när så är relevant vara medvetna om det finns medicinsk status att ta hänsyn till.

- Att endast verka inom den kompetens man har rätt att utöva, i enlighet med det lagrum som råder för situationen och det land man är verksam i.

- Att vara medveten om och rätta sig efter vad som är lämpligt, juridiskt och moraliskt försvarbart beteende.

- Att ha de försäkringar som skyddar alla involverade parter.

- Att vara medveten om möjliga komplikationer som kan uppstå i en hypnotisk relation, som exempelvis överföring och projektion.

- Att känna till och kunna hantera emotionella reaktioner såsom panikattack eller en traumatisk reaktion med hjälp av Emotionell Första Hjälp som exempelvis Trauma Tapping eller Havening.

- Att säkerställa fysisk säkerhet i alla situationer.

2. Sekretess

Inom IHG följer vi de regler för sekretess som gäller för offentlig vård och GDPR, detta innebär i Sverige att inga uppgifter om någon person, eller som kan leda till identifikation av någon person, får offentliggöras utan medgivande. Undantag gäller vid misstanke om fara för någons säkerhet.


3. Hypnotiska sammanhang

En medlem av IHG kommer endast att erbjuda tjänster inom områden där medlemmen känner sig säker och kompetent. Vi hänvisar vidare när så bedöms.

4. Färdigheter och kompetens

Kompetens förvärvas genom praktiska erfarenheter, studier, handledning och engagemang. Ett diplom är ofta ett intyg på att någon har gått en kurs. . Certifiering kan vara ett sätt att mäta färdigheter Licensierad kan vem som helst kallas som gått en utbildning som utfärdar det betyget. Legitimerad är enbart den som gått en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen. Inget av ovanstående är en garanti för kompetens.

En medlem av IHG är alltid öppen för att dela sina erfarenheter med sina kollegor samt kontinuerligt och med ett öppet sinne övervaka forskning och annan utveckling relevant för området.

5. Effektivitet

En medlem av IHG avslutar sina tjänster så tidigt som möjligt i kundens intresse.

6. Respekt för individen

En medlem av IHG respekterar varje individs rätt till sina värderingar och trossystem.

7. Vid frågor om etiskt utövande

Varje medlem i IHG är en ambassadör för att dessa etiska regler följs. När medlem eller annan blir varse en tveksamhet kan detta meddelas info@internationalhypnotistsguild.com.bottom of page